Visie en missie

Visie Evangelie & Israël Jozua      

Wij geloven dat God met Israël een eeuwigdurend verbond heeft gesloten dat nooit verbroken is of zal worden. Dat Zijn trouw en liefde voor Israël voor altijd zal blijven bestaan (Jes.5:10) en dat wij als (deel van de) gemeente van Jezus Christus op dit Israël zijn geënt (Rom.11: 17-19).
Wij geloven dat verzoening mogelijk is tussen Arabieren en Israëlieten als men erkent dat Jezus Christus de Zoon van God en de Messias is.
  
Wij willen ons, binnen de evangelische gemeente Jozua en aan belangstellenden daarbuiten,
inzetten kennis te vermeerderen omtrent Gods plan met Israël en de plek die zij inneemt in de
wereldgeschiedenis. Wij motiveren en stimuleren mensen om, ieder op de manier die bij hem of haar past, meer vorm en inhoud te geven aan hun relatie en betrokkenheid met Israël, specifiek in deze eindtijd waarin zoveel profetie in vervulling gaat en het ontwikkelen van een open visie t.a.v. de huidige gecompliceerde situatie in het Midden Oosten.
Het Woord van God, de bijbel, is hierbij onze onmisbare inspiratiebron en leidraad.

Missie Evangelie & Israël Jozua

Voortvloeiende uit de visie is onze missie voor de komende jaren:
    -Bevorderen van bewustwording, eenheid en verbondenheid met het volk Israël.
    -Vermeerderen van kennis en het bevorderen van het ontwikkelen van een open visie t.a.v.
     de huidige gecompliceerde situatie in het Midden Oosten.

Dit willen wij doen door:
    -Persoonlijke ontmoetingen en het delen van persoonlijke getuigenissen en kennis.
    -Promoten van het Nederlandstalige magazines “Israël Today” (www.israeltoday.nl) en de
     “Israël Aktueel krant” (www.christenenvoorisrael.nl).
    -Organiseren van en invulling geven aan maandelijkse (interkerkelijke) gebed en
      bezinningsbijeenkomsten.
    -In samenwerking met de onderwijsdiakenen Jozua organiseren van en invulling geven aan
     informatie en onderwijsbijeenkomsten voor zowel volwassenen als jongeren.
    -In samenwerking met het team erediensten Jozua organiseren van en invulling geven aan;
  -de jaarlijkse Israël zondag
     -andere diensten waarbij Israël of het Midden Oosten centraal staat
    -Ontwikkelen van een zodanig uitgebalanceerd programma voor huiskringen dat op deze
     kringavonden een open sfeer wordt gecreëerd met respect voor elkaars mening.
    -Onderhouden van contacten en samenwerken met andere Israël organisaties die zich mede betrokken voelen bij Israël als Gods volk en de situatie in het Midden Oosten.

In de brochure Israel en de Gemeente kun je lezen hoe in de gemeente gedacht wordt over
de plaats van het volk Israël in Gods heilsplan en hoe wij daar als gemeente bij betrokken
zijn.